هود

توضیحات محصول

یکی از نیازهای اساسی یک آشپزخانه صنعتی دستگاه تهویه هوا هود است. هود سبب کاهش حجم پخت و گردش هوا می شود.